I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които търговеца предоставя услуги на клиентите си посредством Интернет магазина artservicebg.com . Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона „Продължи“, клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
 2. Идентифициране на клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на artservicebg.com , съхранение на IP адреса на клиента, както и всяка друга информация.
 3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на artservicebg.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.
 4. След натискане на бутона „Купи“, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в „Кошница“-та. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
 5. Търговецът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са налични. При липса на складова наличност от заявената стока, в най-кратък срок търговецът уведомява клиента за изчерпването и чрез изпращане на съобщение до посочения от клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
 6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.

II. ДОСТАВКА

 1. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от клиента. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на търговеца. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката търговеца не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 2. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й, като в този случай транспортните разходи се поемат от търговеца.
 3. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-горе, отказът се счита за неоснователен. Транспортните разходи в този случай са ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТА според тарифите на куриерската фирма. (В случай на замяна на стока клиентът заплаща 2 куриерски такси за транспорт в двете посоки). Опаковката не трябва да е разкъсана и повредена, трябва да е във вида в, който е получена. Стоката не трябва да е обработвана и употребявана, а трябва да си е в оригиналната опаковка и заедно с всичките си аксесоари. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, търговеца се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
 4. Клиентът е длъжен да се увери, че съдържанието на поръчката съответства на заявеното, преди да приеме пратката. След като куриерът предаде пратката на клиента, повече не е възможно да се предяви рекламация срещу липси в поръчката или повреди при транспортиране.

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

 1. Търговецът предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, само ако такъв документ се изисква по закон и е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока, гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители, гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.

IV. ЦЕНИ

 1. Цените, посочени на сайта не включват транспортиране до указан от клиента адрес. Предаване на поръчка в посочен обект на търговеца е безплатен. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа. Цените на всеки артикул в онлайн магазин ArtService.bg (Newart.bg) са крайни с ДДС. Доставката се заплаща отделно освен когато е за поръчки с безплатна доставка.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

 1. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява търговеца за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
 2. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявената цена на страницата на artservicebg.com .
 3. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

13. Всеки потребител, независимо дали е клиент на търговеца се задължава при ползване на услугите:

 • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от artservicebg.com услуги;
 • да уведомява незабавно търговеца за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
 • да обезщети търговеца и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез artservicebg.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 1. Търговецът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
 2. Търговецът има право по всяко време, без уведомяване на клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на търговеца да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Търговецът не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез artservicebg.com .
 3. Търговецът след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
 4. Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на търговеца във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за търговеца. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
 5. Търговецът има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите клиенти, независимо дали са регистрирани. По време на регистрация на акаунт, клиентът се задължава да се запознае с “Правила и условия за ползване“ предоставени от търговеца. След поставена отметка се счита, че потребителя се е запознал и е съгласен с декларацията. В случай, че потребителят заяви, че не е съгласен, то търговеца има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на потребителя.
 6. Информацията по предходния член може да бъде използвана от търговеца, освен в случай на изрично несъгласие на потребителя, изпратено на e-mail адрес или от формата за контакти. Търговеца събира и използва информацията само за изпълнение на услугата по продажбата на стоката на клиента и за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които търговецът ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
 7. Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които търговеца не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на търговеца.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Търговецът гарантира на своите потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите „Лични данни”. Търговецът защитава личните данни на потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Правила и Условия за ползване, търговеца може да използва личните данни на клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

 1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от търговеца, който има право да променя и характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. Търговецът се задължава да уведоми потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си, или чрез електронен бюлетин, публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то търговеца има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на потребителя.

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

 1. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който се е регистрирал в Онлайн магазин artservicebg.com .
 2. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
 3. Интернет магазина artservicebg.com е собственост на търговеца.
 4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на търговеца, съобразно българското законодателство.